REGULAMIN

§ 1 DEFINICJE

Szkoła Językowa – Aleksandra Janik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LINGUAZINGA Aleksandra Janik, ul. Bytomska 52 B, 42-622 Orzech.

Uczestnik – osoba korzystająca z kursu językowego.

Kandydat – osoba, która zamierza nabyć kurs językowy, zainteresowana odpłatnym uczestnictwem w kursie językowym.

Lektor – osoba prowadząca kurs językowy.

Kurs:

 • grupowy – 2-5-osobowy,

 • indywidualny – 1-osobowy.

§ 2 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin Szkoły Językowej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych.

 2. Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do umowy o naukę i stanowi jej integralną część.

 3. Niniejszy Regulamin wiąże w odpowiednim zakresie Kandydatów, Uczestników i Lektorów.

§ 3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Kursy grupowe lub wakacyjne odbywają się według harmonogramu zamieszczonego na stronie www.linguazinga.com, przy czym kursy grupowe odbywają się wyłącznie w okresie od września do czerwca.

 2. Kursy indywidualne oraz grupowe odbywają się według harmonogramu ustalonego między Szkołą a Uczestnikiem.

 3. Wszystkie kursy odbywają się online poprzez komunikatory internetowe.

 4. Ewentualna zmiana terminu zajęć wymaga zgody wszystkich Uczestników kursu oraz Szkoły Językowej.

 5. Jedna lekcja trwa 50 minut.

 6. Zajęcia odbywają się w grupach 1-5 osobowych. 

 7. Cennik usług Szkoły Językowej znajduje się na stronie www.linguazinga.com. 

 8. Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok.

 9. W sprawie zapisów oraz kwestii organizacyjnych należy kontaktować się poprzez e-mail kontakt@linguazinga.com lub numer telefonu 518 08 08 02.

 10. Każdy Uczestnik otrzymuje od Szkoły dane dostępowe (login oraz hasło) do platformy https://linguazinga.dlpro.eu/ gdzie ma dostęp do:

 • informacji z dziennika zajęć,

 • informacji o płatnościach za kurs (kwoty, terminy, faktury).

§ 4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

W zajęciach Szkoły Językowej może brać udział Uczestnik, który:

 1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania
  (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców/opiekunów prawnych ucznia. Ponadto ww. zobowiązują się do nadzoru nad niepełnoletnim i są zobowiązani do egzekwowania od niego obowiązków zawartych
  w Regulaminie),

 2. stosuje się do zasad regulaminu,

 3. nie zalega z regulowaniem należności.

§ 5 PRZYDZIAŁ DO GRUPY

 1. Przydział Uczestników do grup następuje na podstawie testu diagnostycznego i/lub rozmowy z lektorem (nie dotyczy kursów dla początkujących). Podczas rozmowy z lektorem Kandydat zaznajamiany jest również z metodą nauczania.

 2. O zmianie przydzielonej grupy decyduje Szkoła Językowa.

§ 6 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia są odrabiane w innym terminie ustalonym z członkami danej grupy. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć w innym terminie Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów za odwołaną lekcję. Szkoła zobowiązuje się do informowania Uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć oraz do przekazania innych ważnych informacji mailowo lub poprzez sms.

 2. Uczestnicy zajęć indywidualnych mogą odwołać zajęcia bez konsekwencji finansowych najpóźniej do godziny 17.00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołanie należy zgłosić sms-em na numer telefonu 518 08 08 02. Limit godzin możliwych do odwołania określony jest w umowie o naukę podpisywanej z uczniem. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia odwołania zajęć, zajęcia te przepadają i nie są odrabiane. 

 3. Nieobecność na zajęciach grupowych nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.

§ 7 ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Cennik zajęć znajduje się na stronie www.linguazinga.com.

 2. Opłaty za zajęcia uiszcza się przelewem na konto o numerze
  90 1050 1230 1000 0097 4051 2844 na podstawie faktury.

 3. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które uczestnik zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy, tego wymaga. Uczestnik może zakupić podręcznik we własnym zakresie lub za pośrednictwem Szkoły.

 4. Umowa z Uczestnikiem przewiduje minimalną i maksymalną liczebność grupy dla określonych w umowie warunków płatności. W przypadku, gdy grupa zmieni swoją liczebność (za zgodą wszystkich członków grupy), Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem lub w razie braku zgody uczestników na rozwiązanie grupy.

 5. W przypadku rozwiązania grupy Szkoła Językowa zwraca wpłacone środki pomniejszone
  o kwotę proporcjonalną do zrealizowanych zajęć.

§ 8 REZYGNACJA Z KURSU

 1. Każdy kursant ma prawo do rezygnacji z kursu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Szkoły Językowej i po uprzednim pisemnym poinformowaniu
  o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach z minimum miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 2. Czasowa nieobecność (bez względu na przyczynę nieobecności) Uczestnika na zajęciach nie jest przyjmowana przez Szkołę jako rezygnacja i nie zwalnia Uczestnika z płatności. 

§ 9 CERTYFIKATY

 1. Na pisemny wniosek Uczestnika uczącego się metodą bezpośrednią Szkoła wystawia certyfikat o ukończonym etapie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie testu kończącego etap na minimum 60%.

 2. Certyfikaty wydawane są do 14 dni od daty ukończenia kursu.

 3. Certyfikaty są wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane na adres e-mail uczestnika (lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) kursu.

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Niezbędne jest, aby Uczestnik posiadał dostęp do sprawnego połączenia internetowego oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiającego prawidłową komunikację oraz aby ww. sprzęt był wyposażony w sprawną kamerę i słuchawki z mikrofonem.

2. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia (bez wibracji) telefonów komórkowych podczas prowadzonych zajęć. Nie jest dozwolone prowadzenie rozmów przez telefon w trakcie trwających zajęć.

3. Niedozwolone jest, aby Uczestnik swoim zachowaniem uniemożliwiał koncentrację innym Uczestnikom, przeszkadzał podczas aktywności językowych:

 • Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Lektora w trakcie trwania zajęć,

 • uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, bez obecności osób trzecich.

4. W przypadku nieprzestrzegania powyższych przepisów porządkowych lub w razie naruszenia innych norm dyscyplinarnych Uczestnik może zostać skreślony z listy uczniów.

5. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez szkołę w formie pisemnej.

6. Uczestnik może wykorzystywać bezpłatne materiały otrzymane od Szkoły wyłącznie na potrzeby własne.

7. Uczestnik ma prawo do otrzymania wszystkich materiałów wykorzystanych na zajęciach,
w których nie mógł uczestniczyć.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia regulaminu mogą być zmodyfikowane poprzez postanowienia w umowie
  z uczniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.