POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) pragnę poinformować o zasadach przetwarzania przez "LINGUAZINGA ALEKSANDRA JANIK, danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest "LINGUAZINGA ALEKSANDRA JANIK” z siedzibą w Orzechu (42-622) przy ul. Bytomskiej 52B

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się w zakresie przetwarzania danych osobowych można to zrobić w następujący sposób:

·         pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@linguazinga.com

·         lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Kategorie pozyskiwanych danych osobowych m.in.:

1.      Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane niezbędne do zawarcia umowy oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

2.      W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Kategorie osób od których pozyskiwane są dane osobowe:

1.      Osoby zainteresowane usługami Administratora.

2.      Nabywcy usług oferowanych przez Administratora.

3.      Osoby związane z Administratorem umowami cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań zleconych przez Administratora.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1.      Realizacja umowy sprzedaży usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu - art. 6 ust. 1 b RODO.

2.      Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu -  art. 6 ust. 1 b RODO.

3.      Wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak m.in.:

a)       wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów księgowych, 

b)       udzielanie odpowiedzi na zgłoszone informacje i skargi przez czas wykonywania obowiązków, tj. wystawiania faktur, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w którym Administrator Danych Osobowych może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

4.       Odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

5.      Wykrywania nadużyć umowy– w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez czas jej trwania oraz z uwagi na dochodzenie roszczeń lub organów ścigania przez okres trwania postępowania w obszarze ich dochodzenia; podstawę prawną stanowi wykonanie umowy i uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych.

6.      Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – w szczególności dochodzenie roszczeń finansowych z tytułu nieopłaconych należności za świadczone usługi.

Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych:

1.      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) banki,

b) operatorzy pocztowi,

c) partnerzy świadczący usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych),

d) podmioty świadczące usługi księgowe,

e) dostawcy usług informatycznych.

2.      Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe.

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem następujących sytuacji:

 1) Udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne, takich jak Google LLC. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów które zapewniają zgodność swojego działania z RODO,

2) w związku z faktem, iż Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi systemów informatycznych – dane mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w ich imieniu zgodnie z postanowieniami ich Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są pozyskane oraz przetwarzane, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.

Prawa związane z ochroną danych osobowych

1.      Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

a)       dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych jak i prawo do uzyskania kopii danych;

b)      sprostowania danych– poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych

c)       ograniczenia przetwarzania– wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych

d)      przeniesienia danych– do innego Administratora Danych Osobowych lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO

e)      usunięcia danych (bycia zapomnianym)– które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO

f)        złożenia sprzeciwu– art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do Administratora Danych Osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania

g)       złożenia skargi– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa. 

2.      Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

3.      Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.